Document Information

Bromide detox hives

Conținutul

  detoxifierea organismului de metale grele

  Sunteți pe pagina 1din Căutați în document Lucrări ştiinţifice - vol. POP - Biodiversity of the zootechnical ecosystems on national, regional and worldwide levels ½ Biodiversitatea ecosistemelor zootehnice la nivel naţional, zonal şi mondial ROBU, I. ROBU, E. GÎLCĂ - Perspective bromide detox hives rural area development by European fonds for agriculture and rural development ½ Perspectiva dezvoltarii zonei rurale prin utilizarea fondurilor Europene RADU-RUSU - Morphological Z aspects of some organs in the locomotors apparatus of the brown breed young livestock ½ Aspecte morfologice la nivelul unor organe ale aparatului locomotor, la tineretul taurin din rasa Brună RADU-RUSU, Anca TEUŞAN - Researches Z concerning the thickness, the density and the shape of the muscular fibres from the ilio-spinalis muscles of the brown livestock young males ½ Cercetări privind grosimea, densitatea şi profilul bromide detox hives musculare din muşchiul ilio-spinal, la tineretul taurin de sex mascul, din rasa Brună Wing and thigh muscles ½ Cercetări comparative privind unii indicatori histometrici ai miocitelor din musculatura somatică a galinaceelor şi palmipedelor domestice II.

  Muşchii aripii şi ai coapsei Pectoral muscles ½ Cercetări comparative privind unii indicatori histometrici ai miocitelor din musculatura somatică a galinaceelor şi palmipedelor domestice I. Muşchii pectorali KOVÁCS - The vegetation interruption for the seed potato in accordance respiratory papillomatosis prognosis the maximal flight of the aphids and the seed fraction accumulation ½ Întreruperea vegetaţiei la cartoful pentru sămânţă în funcţie de zborul maxim al afidelor şi acumularea fracţiei de sămânţă BĂLAN - Strategies for use biomass, a necessity for the Romanian economy ½ Strategii pentru utilizarea biomasei, necesitate pentru dezvoltarea economică a României CĂPRIŢĂ - The accuracy of refractometric measurements of plasma total protein in different animal species ½ Precizia metodei refractometrice de determinare a proteinemiei plasmatice la diferite specii de animale Mihaela IVANCIA - The phenotypical correlations between somatic cell count and principals characters of cow milk production for Cîmpulung Moldovenesc area ½ Corelaţii fenotipice stabilite între conţinutul în celule somatice şi principalele caractere ale producţiei de lapte de vacă pentru zona Cîmpulung Moldovenesc POP, V.

  SASCA - The ovarian response to the superovulatory treatment in cattle from Bălţată Bromide detox hives breed ½ Răspunsul ovarului la tratamentul poliovulator la vacile din rasa Bălţată Românească Margareta Mihăilescu, I. POP, Z. MARCHIS - Histology Z investigation on the photo bromide detox hives influence on the oviduct tissues in hens ½ Investigatii histologice privind modul de actiune a fotostimularii asupra structurii histologice la nivelul oviductului de gaina NACU, D.

  POP, ŞT. MOROŞANU - The results regarding the poliovulation response at different hormonal products to steppe grey cows ½ Rezultate privind răspunsul poliovulator cu diferite produse hormonale la vacile sură de stepă CIORNEI - Aspects of sheep artificial insemination and some hers influence factors ½ Aspecte ale însămânţării artificiale la ovine şi ale anumitor factori de influenţă ai acesteia DRONCA - Estimation of genetic variation and environmental variation rates from phenotype variation in an Oryctolagus cunicullus hybreed population regarding prolificacy ½ Estimarea proporţiei varianţei genetice şi a varianţei de mediu general din varianţa fenotipică la un efectiv de hibrizi de Oryctolagus cunicullus, pentru prolificitate Elena FECIORU - Genetic progress spreading and inbreeding decrease by artificial insemination utilization in the Botoşani Karakul sheep ½ Difuzarea progresului genetic şi diminuarea consanguinizării prin utilizarea însămânţărilor artificiale la ovinele Karakul de Botoşani GEROGESCU - The cow milk as bioaccumulation medium for organochlorine pesticides and the impact on the human health ½ Laptele de vacă ca mediu de bioacumulare pentru pesticidele organoclorurate şi impactul asupra sănătăţii umane POP, D.

  Bromide detox hives - Researches on the productive effect of a lipid absorption improver, used in broilers feeding½ Cercetări privind efectul productiv al unui ameliorator al absorbţie bromide detox hives la puii broiler de găină DOLIŞ - The efficiency of utilization of sustenance from mulberry tree leaf by silken larva, depending on type ½ Eficienţa utilizării substanţelor nutritive din frunza de dud de către larvele de mătase, în funcţie de soi Cristina TABUC - Incidence of Fusarium species and of their toxins in the compound feeds for poultry ½ Incidenta speciilor bromide detox hives Fusarium si a fusariotoxinelor in nutreturile combinate pentru pãsãri POP - Effects of probiotic and prebiotic Z supplementation on egg quality and laying hens performance ½ Efectele utilizării aditivilor furajeri de tip probiotic şi prebiotic asupra calităţii ouălor şi a performanţelor găinilor ouătoare POP, A.

  Cristina IONESCU - Researches regarding the use of some ecological combined fodders in the alimentation of broiler chickens ½ Cercetări privind utilizarea unor nutreţuri combinate ecologizate în alimentaţia puilor broiler de găină LUCA, I. BENCSIK - Ammonia nitrogen and protein nitrogen dynamics from ruminal fluid under influence of some complementary nutritional factors ½ Dinamica azotului amoniacal şi a azotului proteic din lichidul ruminal sub influenţa unor factori nutriţionali complementari POP - Evaluation of heavy metals lead and cadmium content in feeds from Moldavian area, using atomic absorbtion spectrofotometry method ½ Evaluarea conţinutului de metale grele plumb, cadmiu in nutreţurile din zona Moldovei, prin metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică ONACIU - The projecting and the organization of a farm of cow milk to a capacity of 50 heads ½ Proiectarea şi organizarea unei ferme de vaci cu o capacitate de 50 capete vaci lapte JURCO - The projecting and the organization of a farm specialized in fattening young cattle with an annual capacity of tons of meat ½ Proiectarea şi organizarea unei ferme de îngrăşare a tineretului taurin cu o capacitate anuală de tone carne RÉKA - Prevention measurements and treatment of some chinchilla diseases ½ Măsuri de prevenţie şi tratamentul unor stări patologice la chinchilla REKA, I.

  BUD, M. BOTHA - Contributions of size and qualitative increase to the hunting witch is consumed by human ½ Contribuţii la creşterea numerică şi calitativă a vânatului ce intră în alimentaţia omului HOHA, B. HOHA, M. DOLIŞ - Researches Z concerning bromide detox hives productive performances in some private exploitations of Brown breed grown in Suceava county ½ Cercetări privind performanţele productive ale taurinelor de rasă Brună crescute în unele exploataţii private din judeţul Suceava CÎMPEAN - Researches concerning the main qualitative features of milk in a buffalo population from Sălaj county ½ Cercetări privind principalele însuşiri calitative ale laptelui la o populaţie de bivoliţe din judeţul Sălaj LEONTE, Valerica MACOVEI - Efficiency of veterinary prophylaxis on growing hen broiler in a small dimension exploitation comparing the industrial avian shed ½ Eficienţa acţiunilor profilactice sanitar-veterinare în bromide detox hives broilerilor de găină într-o exploataţie de mici dimensiuni comparativ cu o hală de tip industrial STAN, I.

  DIMA - The obtained perfoarmance after the colection applyed to improve the colors at the sheep rased for their skin ½ Performanţe obţinute ca urmare a selecţiei aplicate în vederea îmbunătăţirii culorii şi a nuanţelor de culoare la ovinele crescute pentru pielicele SIMEANU - Researches concerning the assurance of the microclimate îndepărtați papilomul cu oja for broiler chicken with pultry equipments of different sources ½ Cercetări privind asigurarea condiţiilor de microclimat pentru puii broiler de găină cu echipamente avicole de diferite provenienţe Z I.

  DUBIŢ - Investigation of the effect of risk elements in bulls and dairy cows breeding around of the industrial area of Bucharest ½ Investigaţii privind efectul elementelor de risc la taurinele la îngrăşat şi vacile de lapte crescute in jurul zonei industriale a municipiului Bucureşti Carmen-Mariana DIACONU - Practical aspects concerning the Z solutions given by the local and papilloma word definition commissions of property land restitution to the requests for property retrocession from Iasi county ½ Aspecte practice privind condiloame cât de periculoase sunt de către comisiile locale şi centrale de fond funciar a cererilor de retrocedare a proprietăţii din judeţul Iaşi Agatha POPESCU - Considerations upon bromide detox hives efficiency in Z dairy farms by gross margin assessment ½ Consideratii asupra eficientei economice in fermele de vaci prin evaluarea marjei brute CHIRAN - Natural geographical characteristics of the tourism and agrotourism of bihor county ½ Caracteristici natural — geografice ale zonelor turistice şi agroturistice din judeţul Bihor Performance audit studies ½ Managementul controlului.

  criodestrucția condiloamelor

  Studii de audit al performanţei POP - Estimates of the evolution of milk quota and milk price in the European Union ½ Estimări ale evoluţiei cotei de lapte si a preţului laptelui in Uniunea Europeană A company ½ Analiza eficienţei economice a societăţii S.

  COROI - The factors which influence the artificial reproduction in the common carp ½ Factorii care influenţează reproducţia artificială a crapului comun CRISTEA - Aspects regarding the rearing parameters on two lots of ornamental carp fed with different rations into recirculating system conditions ½ Aspecte privind parametrii creşterii la două loturi de crap ornamental hrănite cu raţii diferite în condiţiile unui sistem recirculant